ข่าวดีสำหรับผู้สูงอายุ "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" เปิดลงทะเบียนแล้วนะจ๊ะ

603
เบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุ

ข่าวดี ข่าวเด็ด

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2535 โดยแรกเริ่มมีจุดประสงค์เพื่อให้เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน อย่างไรก็ตาม ในปี 2553 ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติผู้สูงอายุให้มีการจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจึงเป็นหนึ่งในสวัสดิการที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งในปีนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้เปิดลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้ว โดยผู้ที่มาขอรับสิทธิ์จะต้องมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2565 โดยนับอายุจนถึงวันที่ 1 ก.ย. 2565 หรือเกิดก่อนวันที่ 2 ก.ย. 2505 สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ – พ.ย. 2563 และอีกครั้งในเดือน ม.ค. – ก.ย. 2564 ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภูมิลำเนา 

สำหรับผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 2 ก.ย. 2505 – 1 ต.ค. 2505 เป็นผู้ที่จะมีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของปีงบประมาณ 2566 สามารถลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือน ต.ค. 2564 เป็นต้นไป

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์

1.ผู้สูงอายุที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน

2.เป็นผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปี 65 นับอายุจนถึงวันที่ 1 ก.ย. 65 (เกิดก่อน 2 ก.ย. 2505)

เอกสารใช้ในการยื่นขอรับสิทธิ์

1.บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

2.ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (กรณีขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) หากผู้สูงอายุไม่สะดวกมายื่นขอรับสิทธิ์ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นมายื่นแทนได้

เกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

1.อายุ 60-69 ปี รับเดือนละ 600 บาท 

2.อายุ 70-79 ปี รับเดือนละ 700 บาท 

3.อายุ 80-89 ปี รับเดือนละ 800 บาท 

4.อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเดือนละ 1,000 บาท

แชร์บทความนี้